රු0
  • May 1, 2020 7:07 am
  • මධ්‍යම, නුවර එළිය
  • 154 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --

අායුබෝවන්.

KOTHMALE fresh foods වෙතින් ඉතා ගුණාත්මක දේශීය දෙමුහුන් ජපන් නවසීලන්ත චයිනීස් ඉන්දියන් මැලේසියානු බීජ වර්ග ,තවන් තැටි ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබට අවශ්‍ය ස්ථානයට ගෙන්වාගැනීමට විමසන්න 0719987164 / 0770680774

පාර්සල් පැබුණු පසු මුදල් ගෙවිය හැක.

ෆේස්බුක් පිටුවට පිවිසෙන්න https://www.facebook.com/KOTHMALE-foods-103637871062918/

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --