රු95
  • May 9, 2020 2:33 pm
  • මහනුවර, මධ්‍යම
  • 266 views
Popular
  • Category : අල වර්ග
  • තොග ප්‍රමාණය : 4000kg
  • අසන්නතම නගරය : Kandy

CRIC 555 සුදු වර්ගයේ මඤ්ඤොක්කා Kg 4000 ක් පමණ විකිණීමට ඇත . මහනුවර කතා කරන්න 0776982878 . 95/=

  • Category : අල වර්ග
  • තොග ප්‍රමාණය : 4000kg
  • අසන්නතම නගරය : Kandy