රු0
  • May 2, 2020 4:14 pm
  • හම්බන්තොට, දකුණු
  • 238 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : බෙලිඅත්ත

අපනයනය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙි අනුමත
ගම්මිරිස් පැල 35
වැනිලා පැල 150
කුරැදු පැල 18
විකිණීම ඇත

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : බෙලිඅත්ත