රු0
  • June 1, 2020 10:27 pm
  • වයඹ, කුරුණෑගල
  • 170 views
Popular
  • Category : පළතුරු
  • තොග ප්‍රමාණය : 2000kg
  • අසන්නතම නගරය : Polpithigama

ඔබට අවශ්ය සියලු ම පලතුරු වර්ග සැපයිය හැක. “වවන්නො දිනන්නෝ සහ අපි වවලයී අපි කන්නේ” සියල්ල මගේ කොටුවෙන්. සතියකට කිලෝ 2000ක ප්රමාණයක්. 0717786595 කතාකරන්න. (කුරුණෑගල, පොල්පිතිගම )

  • Category : පළතුරු
  • තොග ප්‍රමාණය : 2000kg
  • අසන්නතම නගරය : Polpithigama