රු10
  • May 19, 2020 11:33 pm
  • බස්නාහිර, කොළඹ
  • 222 views
Popular
  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Colombo

වගා කටයුතු වලට සුදුසු , මනා නිමාවකින් යුක්ත වූ පොලිතින් කවර ඉතා අඩු මිලට.
දිවයින පුරා බෙදාහැරීම්.

** කොළඹින් පිට පලාත් වල ඇන්වුම් සඳහා කවර 50කට වඩා වැඩි විය යුතුය.

20cm = 10/=
24cm = 15/=
27cm = 20/=

  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Colombo