265990_1100-1
රු200
  • May 5, 2020 8:41 pm
  • බස්නාහිර, කළුතර
  • 230 views
Popular
  • Category : කුළුබඩු
  • තොග ප්‍රමාණය : 300KG
  • අසන්නතම නගරය : බණ්ඩාරගම

බෙහෙත් ඉගුරු 300Kg වඩා තියනවා.
හිටවන/කැමට උනත් හොදයි.
1Kg රු.200/=
පැමින රැගෙන යන්න.
අවශ්‍ය අය අමතන්න.
හසිත-0777996550

  • Category : කුළුබඩු
  • තොග ප්‍රමාණය : 300KG
  • අසන්නතම නගරය : බණ්ඩාරගම