රු25
  • May 8, 2020 11:45 am
  • බස්නාහිර, කොළඹ
  • 268 views
Popular
  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : colombo

*එළවළු
*පළතුරු
*විසිතුරු මල් හා පැලෑටි
*ඖෂධ පැලෑටි යන ආදිය
ඉතා වේගවත්ව හා සාරවත්ව වර්ධනය කරගැනීම සදහා ඉතා ස්වභාවික වටිනාකමකින් යුක්ත ප්‍රමියෙන් උසස් ආකාරයට….
අඩංගු දව්‍යය…
*ගොම
*පස්
*කලුපස්
.කොහුබත්
*ශාක පත්‍ර
ඉතා විධිම්ත් කෘෂි තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් හරහා පොහොර නිශ්පාදනය සිදු කරන අතර.වගා බිමෙහි තාවකාලික සාරවත් බව පවත්වාගෙන යෑමේ විෂ වර්ග රහිත ස්වභාවික පොහොර ඔබට දැන් ලබා ගත හැක…..(අවම වශයෙන් 5Kg )
තොග වශයෙන් ලබා ගැනීමට
අමතන්න.

  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : colombo