රු80
  • May 8, 2020 6:03 pm
  • මහනුවර, මධ්‍යම
  • 358 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Habarana

අ.වු 1හමාරෙන් ගෙඩි එනවා
පැලයක් මිල රැ 80 යි
අඩුම පැල 10ක් තමයි කුරිය කරන්න වෙන්නේ 80*10=800 යයි ගෙදර ටම එවන්න 370 ක් යනවා මුලු මුදල 1170 යි
කුරිය පහසුකම් ඇත

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Habarana