රු1,750
  • May 12, 2020 7:16 pm
  • බස්නාහිර, කොළඹ
  • 285 views
Popular
  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : 1l
  • අසන්නතම නගරය : Colombo

කාබනික කෘමි විකර්ෂකය ලක් දියර පොහොර ලක් දනට කොළඹ ,නිට්ටබුව,ගාල්ල ,වරකාපොල ,මොණරාගල වැඩි විස්තර සදහා 0775405114 අමතන්න

  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : 1l
  • අසන්නතම නගරය : Colombo