1.3.7
රු40
  • June 18, 2020 1:22 pm
  • බස්නාහිර, කළුතර
  • 149 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Bandaragama

Export කල හැකි තද කොල පැහැති ලොකු කරල් විශේෂයකි. බිජ හිටවිමට පෙර පාංශු හා දිලිර ප්‍රතිකාර කර ඇත. හිටුමැරිමට බොහො ඔරොත්තු දෙන ලෙස ප්‍රතිශක්තිය ගස තුල වර්දනය කර ඇත. හිරු කිරනට හුරු කෙරු හිටවිමට සුදුසු කොල 8කට වැඩි පැලය. වාගවට හා අස්වනු විකුනා ගැනිමට උපදෙස් ලබාදෙනු ඇත. 0776395088 – Dilshan

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Bandaragama