රු18
  • June 12, 2020 10:26 am
  • දකුණු, ගාල්ල
  • 223 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Galle

Scotch bonnet වර්ගයේ නයි මිරිස් පැල විකිණීමට තිබේ .පැලයක් 18.ගාල්ල 0773029936.කඩවත ,කඩුවෙල ,කොට්ටාව ,නුවර සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත .

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Galle