1.1.7
රු550
  • June 12, 2020 9:13 am
  • දකුණු, ගාල්ල
  • 229 views
Popular
  • Category : වෙනත්
  • තොග ප්‍රමාණය : 500kg
  • අසන්නතම නගරය : Galle

ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දිය හැකි, කොටස් වශයෙන් තොගය අලෙවි කිරිමට කැමති,
සති දෙකක් ඇතුලත,
100% ස්වාභාවිකයි. කල්තබාගැනීමේ ද්‍රව්‍ය අඩන්ගු නැත. (සැ.යු මෙය තේ කුඩු (not fanish/fan dust)නොවන බවත් තේ කොල (tea leaves)බවත් ශ්‍රීලංකා වෙලදපොල තුල වැඩි මුදලකට අලෙවිවන තේ කොල වල ප්‍රමිතිය එලෙසම පවතින බවත් කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් හට සහනදායි වන ලෙස මිලගනන් සදහන් කොට ඇත.)

  • Category : වෙනත්
  • තොග ප්‍රමාණය : 500kg
  • අසන්නතම නගරය : Galle