රු350
  • May 2, 2020 1:37 am
  • මහනුවර, මධ්‍යම
  • 115 views
Popular
  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : 20-30KG
  • අසන්නතම නගරය : අම්බලන්තොට

කොම්පෝස්ට් පොහොර විකීනීමට ඇත ගොමපොහොර ,කුකුල් පොහොර, දහයියා අලු ,පොල්ලෙලි චිප් ,කොහුබත් සම සමව මිශ්‍ර කර ඇත ලීටර් 80 මල්ලක්(කිලෝ 20-30 අතර ) රැ.350/= (කිවුල, හුන්ගම,) අම්බලන්තොට තියෙන්නේ තොග ගන්නවනම් 320 ට ගෙනල්ල දෙනව( මලු 250)0774157832

  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : 20-30KG
  • අසන්නතම නගරය : අම්බලන්තොට