1.2.8
රු130
  • June 16, 2020 4:35 pm
  • බස්නාහිර, කොළඹ
  • 201 views
Popular
  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Rathmalana

කොම්පොස්ට් පොහොර, බදුන් මිශ්‍රනය, නිල් කැට, දම් කැට හා බැලන්ස් ඉතා අඩු මිලට විකිනීමට තිබෙ.

මොරටුව, රත්මලාන, පානදුර, ගල්කිස්ස, අත්තිඩිය, පිළියන්දල, කැස්බෑව ප්‍රදෙශ සදහා ගෙනවිත් ලබා දිය හැක.

තොග මිලදි ගැනීම් සදහා විශෙශ වට්ටම්

කොම්පොස්ට් පොහොර – 4kg Rs. 130.00
-10kg Rs. 220.00
-20kg Rs. 400.00
බදුන් මිශ්‍රනය – 10kg – Rs. 220.00
බදුන් මිශ්‍රනය – 20kg – Rs. 400.00

නිල් කැට – 500g – Rs. 100
දම් කැට – 500g – Rs. 100
බැලන්ස් – 500g – Rs. 100

ඔබගෙ ගෙවත්තට අවශ්‍ය එළවළු බීජ ඉතාම අඩු මිලට.

ඇනවුම් සදහ අමතන්න – 0719974081 (WhatsApp, Viber)

  • Category : පොහොර සහ රසායන ද්‍රව්‍ය
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Rathmalana