රු1,700
  • June 26, 2020 8:15 pm
  • බස්නාහිර, ගම්පහ
  • 195 views
Popular
  • Category : වෙනත්
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : වත්තල

බෙදාහැරීම් කටයුතු කරනු ලබයි.
කැලි කජු( අවන් ) 1,700/=
අවන් කජු මද 2,200/=
අවන් කජු පියලි 2,100/=
අමු කජු( උයන කජු) 2,000/=
අමු කජු – පියලි 1900/=
ඩෙවල් කජු මද 2,400/=
ඩෙවල් කජු පියලි 2,300/=

  • Category : වෙනත්
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : වත්තල