රු30
  • May 21, 2020 9:25 pm
  • හම්බන්තොට, දකුණු
  • 158 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : වීරකැටිය

නයි මිරිස්, මාළු මිරිස්, මිරිස්, තක්කාල, වම්බටු , මෑකරල්, කරවිල, ගෝවා, රාබු පැල පැකට් විකිණීමට ඇත.
තොග වශයෙන් ලබාගැනීමට හැකිය.

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : වීරකැටිය