රු25
  • June 30, 2020 2:50 pm
  • බස්නාහිර, කළුතර
  • 215 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Horana

☘️🌿🍀🌱🌱පැල තවාන් සදහා උසස් තත්ත්වයේ නිරෝගී එළවලු පැල ලබා ගැනීමට අමතන්න..☎️☎️ 0711481404
Pot එකක තොග මිල..25/=,
(pot එකක පැල 10-15 පමණ ඇත)
🌱🌱නයි මිරිස් (කොචිචිි), ගෝවා, වැරනිය මිරිස්, වම්බටු, මාලු මිරිස්, තක්කාලි, කඩ මිරිස් සහ අනෙකුත් එළවලු පැල වර්ග..
(🚘🚘🚘ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත.)

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Horana