රු780
  • May 6, 2020 6:18 pm
  • බස්නාහිර, කොළඹ
  • 221 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : වර්ග 25කට වඩා
  • අසන්නතම නගරය : Colombo

Home delivery
නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය.
Delivery charge 100 only.

කැරට්
බීට්
රාබු
බෝංචි
මෑ කරල්
ගෙඩි ගෝවා
කොළ ගෝවා
පතෝල
නියං වැටකොලු
වැටකොලු
තක්කාලි
මිරිස්
මාලුමිරිස්
වට්ටක්කා
කැකිරි
පිපිඤ්ඤා
කිරිහැන්ද
තම්පලා
එලබටු
වම්බටු
තිබ්බටු
කරවිල
දඹල
බණ්ඩක්කා
නයි මිරිස්
නෝකෝල්

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : වර්ග 25කට වඩා
  • අසන්නතම නගරය : Colombo