1.11
රු80
  • June 4, 2020 9:01 pm
  • බස්නාහිර, කොළඹ
  • 85 views
Popular
  • Category : පළතුරු
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Homagama

ආරමභ කර සතියක් ගතවන තැන ,පලතුරු වෙළඳාමේ තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් , අපනයන මට්ටමේ පලතුරුද ඔබ වෙත ලබා දීමට හැකියාව දැන් අප සතුව ඇති බව සතුටින් දන්වමු.උසස් තත්වයේ අලිපේර සහ මැංගුස්තං. අලිපේර රු.80/= සිට ..
5. Kg වලට වඩා වැඩියෙන් ගන්නේ නම් නොම්ළේ ඩිලිවරි කර දිය හැක.

දුරකතන අංකය : 071 2 588 658
හෝමගම ,පිටිපන.

  • Category : පළතුරු
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Homagama