රු80
  • June 24, 2020 10:05 pm
  • බස්නාහිර, කොළඹ
  • 196 views
Popular
  • Category : පළතුරු
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Kaduwela

2020/06/25 කටුගස්තොට සිට කඩුවෙල දක්වා අලිපේර,පුවක් අරගෙන එනවා,අවශ්‍ය අය කතා කරන්න,
අලිපේර 1kg 80/=
පුවක් ගෙඩියක් 7/=
071 96 500 59

  • Category : පළතුරු
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : Kaduwela