රු250
  • May 5, 2020 10:09 am
  • වයඹ, කුරුණෑගල
  • 191 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : කුරුණෑගල

-අඹ පැල 10 සදහා තවත් අඹ පැලයක්
නොමිලේ.
-අඹ පැල ,
කරත්තකොලොම්බන් = 250 /=
විලඩ් = 250/=
ටොම් ජේසී = 300/=
-බෙදාහැරීම කුරුණෑගල අවට ප්‍රදේශය
තුල පමණයි.
-කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අනුමත කරන
ලද උසස් තත්වයේ පලතුරු පැල දැන්
නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට අමතන්න.
ඩිලිවරි ගාස්තුව රු.150/=

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : --
  • අසන්නතම නගරය : කුරුණෑගල