රු250
  • May 1, 2020 11:14 pm
  • නැගෙනහිර, අම්පාර
  • 162 views
Popular
  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : 100
  • අසන්නතම නගරය : අම්පාර

අමු කහ බිජ විකිනීමට ඇත අම්පාරේ තියෙන්නේ කිලෝ එක 250.අමතන්න 0705288191

  • Category : බීජ ගබඩාව හා පැල තවාන
  • තොග ප්‍රමාණය : 100
  • අසන්නතම නගරය : අම්පාර