මෙම වෙබ් පිටුව අලුත් වැඩියා සඳහා යොමු කර ඇත . ඔබට සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳ අපගේ කණගාටුව .

වන දින වෙළඳපොල මිළ ගණන් 

28°C
N
scattered clouds
Slave Island, LK
Slave Island, LK
July 17th 2020, Friday
28°C
N   scattered clouds
 • TEMPERATURE
  27°C | 29°C
 • HUMIDITY
  88%
 • WIND
  WSW 2.6m/s
 • CLOUDINESS
  40%
 • SUNRISE
  6:02am
 • SUNSET
  6:30pm
 • SAT 18
  R
  26°C | 29°C
  light rain
  Cloudiness
  55%
  Humidity
  70%
 • SUN 19
  R
  26°C | 28°C
  moderate rain
  Cloudiness
  100%
  Humidity
  79%
 • MON 20
  R
  26°C | 28°C
  heavy intensity rain
  Cloudiness
  82%
  Humidity
  81%
 • TUE 21
  R
  26°C | 29°C
  light rain
  Cloudiness
  94%
  Humidity
  68%
 • WED 22
  R
  26°C | 29°C
  light rain
  Cloudiness
  97%
  Humidity
  76%
 • THU 23
  R
  26°C | 29°C
  light rain
  Cloudiness
  76%
  Humidity
  71%

එළවලු

පලතුරු

පළා වර්ග

අල වර්ග

ධාන්‍ය