මිළ දර්ශකය

එලවලු

[visualizer id=”855″]

පළතුරු

[visualizer id=”864″]

ධාන්‍යය

[visualizer id=”866″]

පලාවර්ග

[visualizer id=”868″]

අලවර්ග

[visualizer id=”870″]

——————————————————————————————————

[visualizer id=”663″]

[visualizer id=”537″]
[visualizer id=”581″]

[visualizer id=”612″]

[visualizer id=”621″]